صفحه اول

پارسا کاکویی در لینکدین

زندگی نسبت به کسی که رویای خود را دنبال کند بخشنده است