بازاریابی مستقیم یکی از انواع بازاریابی و یا شاید مهمترین نوع بازاریابیست که سایر سبک ها در زیر مجموعه این بازاریابی قرار میگیرد ، مانند بازاریابی تلفنی ، بازاریابی حضوری و …

در این نوع از بازاریابی بازاریاب به صورت مستقیم با مشتری بالقوه ارتباط برقرار کرده و سعی در ترغیب و فروش محصول یا خدمات به وی را می نماید .

در مقابل این شیوه ی بازاریابی بازاریابی غیرمستقیم قرار دارد که از نظر تعریف هم کاملا مخالف این شیوه می باید بدین نحو که در این سبک لزوما همه ی مخاطبین مشتری ما نیستند ولی ما به صورت غیر مستقیم سعی در معرفی محصول خود به عموم آنها را داریم ، مانند نصب بیلبورد های تبلیغاتی در سطح شهر.