خیلی فکر کردم چطور بازاریابی و تعریف کنم و یک پاراگراف درباره بازاریابی بنویسم ولی هیچ تعریفی کوتاه تر و غنی تر از تعریف دکتر احمد روستا پدر علم بازاریابی ایران پیدا نکردم و ترجیح میدم همین تعریف را برای شما عزیزان نقل قول کنم .

بازاریابی شامل سه رکن است

بازار شناسی (به معنی شناخت مشتریان و نیازهای آنها)

بازارسازی (به معنای خلق و به دست آوردن سهم بازار یا همان جذب مشتری)

بازارداری (به معنای حفظ سهم بازار یا همان حفظ و نگهداشت مشتری)