Can spam چیست !

111

Can spam چیست ؟ اگر قرار باشه به ساده ترین حالت ممکن این واژه را تعریف کنیم میتوانیم بگوییم  “قوانینی است برای جلوگیری از جرائم در فضای ایمیل مارکتینگ” این قانون توسط دولت فدرال ایالت متحده در سال 2003 به تصویب رسید ، وظیفه ی این قانون نظارت بر حجم و محتوای پیام های ارسالی […]